การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นข้าราชการที่ดี
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 11 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 471 ครั้ง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เป็นข้าราชการที่ดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

วันที่ 11 มิถุนายน เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทั้งหมด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.