สพม.37 (แพร่-น่าน) ศึกษาดูงาน เขตสุจริต
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.37 (แพร่-น่าน) ศึกษาดูงาน เขตสุจริต

วันที่ 30 สิงหาคม 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 158 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และคณะบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน)จำนวน 55 คน นำโดย นายปัญญา  หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในการศึกษาดูงานเรื่อง การดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ) ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/หน่วย ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสองแห่ง ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและเสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.