โครงการองค์กรแห่งความสุขสนุกกับการทำงานเป็นทีม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

โครงการองค์กรแห่งความสุขสนุกกับการทำงานเป็นทีม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

วันที่ 19 กันยายน 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 168 ครั้ง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคี มีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 16-17  กันยายน 2562  ณ คลองทราย รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมานาย อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการองค์กรแห่งความสุข สนุกกับการทำงานเป็นทีม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีมมีความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคี มีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข การจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากร สพม.30 จำนวน 63 คน ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนจากสหวิทยาเขตและกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.30จำนวน 16 คนโดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะมาให้ความรู้ และจัดกิจกรรมให้กับบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.