สพม.30ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 314 ครั้ง

ชี้แจงแนวทาง เกณฑ์การประเมิน และเครื่องมือการประเมินซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขจากปีที่ผ่านมา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และชี้แจงแนวทาง เกณฑ์การประเมิน และเครื่องมือการประเมินซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขจากปีที่ผ่านมา

วิธีการประเมินเป็นการประเมินด้วยระบบ ITA Online จำนวน 10 ตัวชี้วัด โดยมีเครื่องมือที่ใช้ และกรอบระยะดำเนินการ ดังนี้ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2562 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน 2562 และ 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อที่ประชุม

รายงานโดย : กลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.