การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) และตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (II
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) และตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (II

วันที่ 9 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 249 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น.  สพม.30 จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. สพม.30 จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมีนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.