วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
044-056766 ถึง 7
webmaster@sesao30.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชุมใหญ่สามัญ พ.ศ. 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู "การพัฒนาจิตวิญญาณสู่ความเป็นครูมืออาชีพ"
เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2564
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม NARIT Science Week 2020
เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2563   โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30


ข่าวกิจกรรม สพม.30
ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัดประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก. ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563
เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563   โดย กลุ่มบุคคล สพม.30

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์และห้องคณิตศาตร์โรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์อาหารและโภชนาการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร?พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2563   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30


คลังวิดีโอ / DLIT Resources สพม.30


คลังภาพกิจกรรม สพม.30
© Copyrights 2018. All rights reserved.