วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
044-056766 ถึง 7
webmaster@sesao30.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30

สพม.30 ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์แบบอัตนัยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถรับเกียรติบัตรได้ทันทีหลังจากที่ผ่านการทดสอบ
เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัด สมพ.30
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรตุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัด สพม.30
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัด สพม.30
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ


ข่าวกิจกรรม สพม.30
ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

กิจกรรมช่วงปิดเทอมชาวแก้งคร้อวิทยา
เผยแพร่เมื่อ 1 มิ.ย. 2563   จำนวนที่เข้าดู 24 ครั้ง
เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ค. 2563   จำนวนที่เข้าดู 70 ครั้ง
รายงานการเรียนออนไลน์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ค. 2563   จำนวนที่เข้าดู 95 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยทางการศึกษา
เผยแพร่เมื่อ 21 เม.ย. 2563   จำนวนที่เข้าดู 1141 ครั้ง


ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัด สมพ.30
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรตุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัด สพม.30
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัด สพม.30
เผยแพร่เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ สพม.30
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลาน ค.ส.ล. ห้องพักเวรรักษาการณ์และโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ห้องพักเวรรักษาการณ์และโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เมื่อ 20 เมษายน 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2562   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30


คลังวิดีโอ / DLIT Resources สพม.30


คลังภาพกิจกรรม สพม.30
© Copyrights 2018. All rights reserved.