วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
044-056766 ถึง 7
webmaster@sesao30.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การโอน ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ


ข่าวกิจกรรม สพม.30
ข่าวกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

แจ้งเลื่อน รับสมัครนักเรียนและมอบตัว โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
เผยแพร่เมื่อ 18 มี.ค. 2563   จำนวนที่เข้าดู 42 ครั้ง
โครงการ ผู้ว่าพาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข
เผยแพร่เมื่อ 17 มี.ค. 2563   จำนวนที่เข้าดู 44 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามหมอวิทยา
เผยแพร่เมื่อ 11 มี.ค. 2563   จำนวนที่เข้าดู 58 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามหมอวิทยา
เผยแพร่เมื่อ 11 มี.ค. 2563   จำนวนที่เข้าดู 56 ครั้ง


ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การโอน ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563   โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2562   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2562   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ สพม.30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่เมื่อ 29 มีนาคม 2562   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2562   โดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพม.30


คลังวิดีโอ / DLIT Resources สพม.30


คลังภาพกิจกรรม สพม.30
© Copyrights 2018. All rights reserved.