วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติลูกเสือ
พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


© Copyrights 2018. All rights reserved.