วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ร.ฎ.การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2550

© Copyrights 2018. All rights reserved.