วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ข้อกำหนดในการเข้าสู่ระบบจัดการบทความ สพม.30

  1. ระบบอนุญาตให้ใช้อีเมล์ของกลุ่มงาน/โรงเรียนในสังกัดที่มีที่อยู่ของอีเมล์เป็น @sesao30.go.th ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น
  2. ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่มีความแตกต่างกัน เช่น ABC@sesao30.go.th และ abc@sesao30.go.th จะไม่ถูกนับเป็นอีเมลเดียวกัน
  3. ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของอีเมล์ กรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
  4. ในปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์ โทร. 080-859-9705

พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.30

© Copyrights 2018. All rights reserved.