วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ่   >

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการศึกษาดูงานเกษตรเชิงท่องเที่่ยว ที่เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม

วันที่ 29 เมษายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 30 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 123.pdf
คำสั่ง/ประกาศ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.