วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   หนังสือราชการ สพม.30 ่   >

ทดสอบระบบประกาศ คำสั่ง

วันที่ 1 เมษายน 2562
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 146 ครั้ง

นี่คือส่วนของเนื้อหาประกาศ ซึ่งสามารถเพิ่มรูปภาพได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. เบอร์โทรบุคลากร.xlsx 2. img043.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.