пї
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ่   >

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564
เผยแพร่โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
จำนวนการดู 101 ครั้ง
คำสั่ง/ประกาศ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.