วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มอำนวยการ

นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชาตรี ทวีนาท
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวอารยา ประยูรหาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารยา ประยูรหาญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราธร พิพิธกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจิราธร พิพิธกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายบรรพต ใสสะอาด ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

นายศศิศ แก้งคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมศักดิ์ พลวุธ พนักงานขับรถยนต์

นายณภัทร พลวุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายบรรพต ใสสะอาด ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

นายบรรพต ใสสะอาด
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

นายสมศักดิ์ พลวุธ พนักงานขับรถยนต์

นายสมศักดิ์ พลวุธ
พนักงานขับรถยนต์

นางวานี มีอุตส่าห์ แม่บ้าน

นางวานี มีอุตส่าห์
แม่บ้าน

นายนิยม ข้องชัยภูมิ พ่อบ้าน

นายนิยม ข้องชัยภูมิ
พ่อบ้าน

นายสงัด อินทรราช รักษาความปลอดภัย

นายสงัด อินทรราช
รักษาความปลอดภัย

นายสุรกรณ์ บุญกอบ รักษาความปลอดภัย

นายสุรกรณ์ บุญกอบ
รักษาความปลอดภัย

© Copyrights 2018. All rights reserved.