วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มอำนวยการ

นายชาตรี  ทวีนาท

นายชาตรี ทวีนาท
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ

นางสาวอารยา ประยูรหาญ

นางสาวอารยา ประยูรหาญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราธร พิพิธกุล

นางสาวจิราธร พิพิธกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางจรุงจิต  ฝางชัยภูมิ

นางจรุงจิต ฝางชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพฤกษ์ชาติ  กองพันธุ์

นายพฤกษ์ชาติ กองพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายศศิศ แก้งคำ

นายศศิศ แก้งคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายบรรพต ใสสะอาด

นายบรรพต ใสสะอาด
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

นายสมศักดิ์ พลวุธ

นายสมศักดิ์ พลวุธ
พนักงานขับรถยนต์

นางวานี มีอุตส่าห์

นางวานี มีอุตส่าห์
พนักงานทำความสะอาด

นายนิยม ข้องชัยภูมิ

นายนิยม ข้องชัยภูมิ
พนักงานทำความสะอาด

นายสุรกรณ์ บุญกอบ

นายสุรกรณ์ บุญกอบ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

© Copyrights 2018. All rights reserved.