วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มอำนวยการ

นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวอารยา ประยูรหาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารยา ประยูรหาญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราธร พิพิธกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวจิราธร พิพิธกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเกตน์นิภา เหิงขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเกตน์นิภา เหิงขุนทด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมณีรัตน์ งอกศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมณีรัตน์ งอกศิลป์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวประทานพร ชัยสัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวประทานพร ชัยสัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายบรรพต ใสสะอาด ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

นายบรรพต ใสสะอาด
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4

นายมงคล วรินทร์ พนักงานพิมพ์ดีด

นายมงคล วรินทร์
พนักงานพิมพ์ดีด

นายสมศักดิ์ พลวุธ พนักงานขับรถยนต์

นายสมศักดิ์ พลวุธ
พนักงานขับรถยนต์

นางวานี มีอุตส่าห์ แม่บ้าน

นางวานี มีอุตส่าห์
แม่บ้าน

นายนิยม ข้องชัยภูมิ พ่อบ้าน

นายนิยม ข้องชัยภูมิ
พ่อบ้าน

นายสงัด อินทรราช รักษาความปลอดภัย

นายสงัด อินทรราช
รักษาความปลอดภัย

นายสุรกรณ์ บุญกอบ รักษาความปลอดภัย

นายสุรกรณ์ บุญกอบ
รักษาความปลอดภัย

© Copyrights 2018. All rights reserved.