วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนุชนาฎ  จันลาศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นางสาวนุชนาฎ จันลาศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

© Copyrights 2018. All rights reserved.