วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนุชนาฎ  จันลาศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นางนุชนาฎ พจน์มณีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

© Copyrights 2018. All rights reserved.