วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร

นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางนุชนาฎ พจน์มณีรัตน์

นางนุชนาฎ พจน์มณีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

© Copyrights 2018. All rights reserved.