วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางศุลีพร ประการแก้ว

นางศุลีพร ประการแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์

นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.