วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางวิไลลักษณ์  ฦาชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางวิไลลักษณ์ ฦาชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวปรียาภรณ์  อุดมเศรษฐ์<br>นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.