วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ทำเนียบผู้บริหาร สพม.30

ผอ.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30
E-mail: Kruting.9@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 044-056766 ต่อ 17
นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผอ.สพม.30
E-mail: singsak2505@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 044-056766 ต่อ 19
นายประทีปแสง  พลรักษา  รองผอ.สพม.30
E-mail: -
เบอร์โทรศัพท์: 044-056766 ต่อ 28
นางสาวมะลิวัน  มาเหง่า  รองผอ.สพม.30
E-mail: Maliwan2152@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 044-056766 ต่อ 28

© Copyrights 2018. All rights reserved.