วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ทำเนียบผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ

นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์
นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ
ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ
นายประทีปแสง  พลรักษา

© Copyrights 2018. All rights reserved.