วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ทำเนียบผู้บริหาร สพม.ชัยภูมิ

นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์

เบอร์โทรติดต่อ : 044-056766 ต่อ 17
E-mail : Kruting.9@gmail.com

นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ

เบอร์โทรติดต่อ : 044-056766 ต่อ 19
E-mail : Singsak2505@gmail.com

ว่าที่ร้อยเอกทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ

เบอร์โทรติดต่อ : 044-056766 ต่อ 18
E-mail : thinnagonrpt@gmail.com

นายประทีปแสง  พลรักษา

เบอร์โทรติดต่อ : 044-056766 ต่อ 18
E-mail : prateepsang@gmail.com

© Copyrights 2018. All rights reserved.