วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชาตรี  ทวีนาท

นายชาตรี ทวีนาท
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มอำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายพงศธร ซุยสี

นายพงศธร ซุยสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวกัญจน์ณิชา ศิริคำ

นางสาวกัญจน์ณิชา ศิริคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.