วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชาตรี  ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชาตรี ทวีนาท
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายพงศธร  ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายพงศธร ซุยสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.กัญจน์นิชา  ศิริคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัญจน์ณิชา ศิริคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.