วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ

นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางประทุมพร ตึกโพธิ์

นางประทุมพร ตึกโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางพัชรินทร์ พองชัยภูมิ

นางพัชรินทร์ พองชัยภูมิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกันต์พิชชา  แก้วคีรี

นางกันต์พิชชา แก้วคีรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพัชราวัลย์ ธรรมสโรช

นางสาวพัชราวัลย์ ธรรมสโรช
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวปิยวรรณ คล้ายแก้ว

นางสาวปิยวรรณ คล้ายแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอลงกรณ์ บุญญานุสนธิ์

นายอลงกรณ์ บุญญานุสนธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศิวิมล วรรณชัย

นางสาวศิวิมล วรรณชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.