วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ<br>ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางประทุมพร  ตึกโพธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางประทุมพร ตึกโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางพัชรินทร์  ทองชัยภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางพัชรินทร์ ทองชัยภูมิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ  คล้ายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปิยวรรณ คล้ายแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอลงกรณ์  บุญญานุสนธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอลงกรณ์ บุญญานุสนธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศิวิมล  วรรณชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิวิมล วรรณชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.