วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ผอ.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์

ประธานกรรมการ

นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย คำพิทักษ์
ผอ.รร.สตรีชัยภูมิ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.แก้งคร้อวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

นางปรียารัตน์  ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายศักดา ชัยภัย
ผอ.รร.ภักดีชุมพลวิทยา
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวันชัย ชำนาญศรี
ข้าราชการบำนาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายชัยรัตน์ เจริญสุข
ผอ.รร.หนองบัวแดงวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นางปรียารัตน์  ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวานิส เพียนอก
ผอ.รร.โนนสะอาดวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวิเชียร กลิ่นมาลัย
ครู รร.สตรีชัยภูมิ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางปรียารัตน์  ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เลขานุกาารคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

© Copyrights 2018. All rights reserved.