วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ผอ.ชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์

ประธานกรรมการ

นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์

นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
ข้าราชการบำนาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

นายประทีปแสง พลรักษา

นายประทีปแสง พลรักษา
รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

นายนพดล กาญจนางกูร

นายนพดล กาญจนางกูร
ผอ.รร.บ้านแท่นวิทยา
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายชัยรัตน์ เจริญสุข

นายชัยรัตน์ เจริญสุข
ผอ.รร.หนองบัวแดงวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก

นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก
ผอ.รร.เจียงทองพิทยาคม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

น.ส.สิมาพร ลิ้มไพบูลย์

น.ส.สิมาพร ลิ้มไพบูลย์
ผอ.รร.พระธาตุหนองสามหมื่น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

นางสุธิดา  ไพเราะ

นางสุธิดา ไพเราะ
ผอ.รร.ไพเราะวิทยา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาของเอกชน

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
เลขานุกาารคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

© Copyrights 2018. All rights reserved.