วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มกฎหมายและคดี

ส.ต.อ.สมพร  ฟุ้งสกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

สิบตำรวจเอกสมพร ฟุ้งสกุล
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายศรายุทธ  อยู่ภักดี นิติกรปฏิบัติการ

นายศรายุทธ อยู่ภักดี
นิติกรปฏิบัติการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.