วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวนิชา ประยูรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวนิชา ประยูรพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายปรีดา นิตยารส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศน.วิริยะสมร บัวทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวิริยะสมร บัวทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศน.เขมิกา สาทัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางเขมิกา สาทัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

น.ส.วชิรา บุญเกื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.วชิรา บุญเกื้อ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศน.สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ศน.จิโลบล เคาภูเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.จิโรบล เคาภูเขียว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศน.กาญจนา ประทุมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.กาญจนา ประทุมวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ศน.อรัณณญา รักษาพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.อรัณณญา รักษาพันธุ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

น.ส.ธัญสิณี ใสสะอาด

นางสาวธัญสิณี ใสสะอาด
พนักงานธุรการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.