วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวนิชา ประยูรพันธ์

นางวนิชา ประยูรพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายปรีดา นิตยารส

นายปรีดา นิตยารส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวิริยะสมร บัวทอง

นางวิริยะสมร บัวทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเขมิกา สาทัน

นางสาวเขมิกา สาทัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาววชิรา บุญเกื้อ

นางสาววชิรา บุญเกื้อ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร

นายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวจิโรบล เคาภูเขียว

นางสาวจิโรบล เคาภูเขียว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์

นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอรัณณญา รักษาพันธุ์

นางสาวอรัณณญา รักษาพันธุ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวธัญสิณี ใสสะอาด

นางสาวธัญสิณี ใสสะอาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.