วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางปรียารัตน์ ขาวปั้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาวรา ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวนิชา ประยูรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวนิชา ประยูรพันธ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายปรีดา นิตยารส
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวนิชา ประยูรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวิริยะสมร บัวทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวนิชา ประยูรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางเขมิกา สาทัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.วชิรา บุญเกื้อ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางวนิชา ประยูรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางธัญสิณี ใสสะอาด
พนักงานธุรการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.