วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวิไลลักษณ์  ฦาชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวิไลลักษณ์ ฦาชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางศุลีพร  ประการแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางศุลีพร ประการแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางธัญชนก  กมลกรศรีโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางธัญชนก กมลกรศรีโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสายฝน  ฆ้องนอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสายฝน ฆ้องนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางวิลาสิณี  ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธวัชชัย  เต็งชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายภาวัต  ภูมิคอนสาร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายภาวัต ภูมิคอนสาร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางมาลา  สมิงชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางมาลา สมิงชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

© Copyrights 2018. All rights reserved.