วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางศุลีพร ประการแก้ว

นางศุลีพร ประการแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวิไลลักษณ์ ฦาชา

นางวิไลลักษณ์ ฦาชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางธัญชนก กมลกรศรีโรจน์

นางธัญชนก กมลกรศรีโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสายฝน ฆ้องนอก

นางสายฝน ฆ้องนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์

นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ

นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายภาวัต ภูมิคอนสาร

นายภาวัต ภูมิคอนสาร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางมาลา สมิงชัย

นางมาลา สมิงชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

© Copyrights 2018. All rights reserved.