วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มนโยบายและแผน

นายเอกชัย  อ้อทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายเอกชัย อ้อทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางบังอร  ชมเกษร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางบังอร ชมเกษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายไกรฤกษ์  ตันเบ็ต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายชูศักดิ์  ปีชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชูศักดิ์ ปีชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอนุชิต  ถนอมพันธุ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนิติพัทธ์ สมานชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.