วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มนโยบายและแผน

นายเอกชัย อ้อทอง

นายเอกชัย อ้อทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร

นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางบังอร ชมเกษร

นางบังอร ชมเกษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต

นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายชูศักดิ์ ปีชัยภูมิ

นายชูศักดิ์ ปีชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

นายนิติพัทธ์ สมานชัย

นายนิติพัทธ์ สมานชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกชมน  ภัสสรประสิทธิ์

นางสาวกชมน  ภัสสรประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.