วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มนโยบายและแผน

นายเอกชัย  อ้อทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายเอกชัย อ้อทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายไกรฤกษ์  ตันเบ็ต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายชูศักดิ์  ปีชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชูศักดิ์ ปีชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพรพิมล  กองพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพรพิมล กองพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอนุชิต  ถนอมพันธุ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนิติพัทธ์ สมานชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.