วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ

นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวธัญพร ตรีมูรติ

นางสาวธัญพร ตรีมูรติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งเรือง รักษ์มณี

นางรุ่งเรือง รักษ์มณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปิยะนันท์ มโนธรรม

นางปิยะนันท์ มโนธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายยุทธศักดิ์ ผลกอง

นายยุทธศักดิ์ ผลกอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายกันต์ชย ธุลีจันทร์

นายกันต์ชย ธุลีจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกฤษณา  ปาทา

นางสาวกฤษณา ปาทา

นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์

นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์
พนักงานราชการ

นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล

นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล
พนักงานราชการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.