วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวธัญพร ตรีมูรติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งเรือง  รักษ์มณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางรุ่งเรือง รักษ์มณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปิยะนันท์  มโนธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปิยะนันท์ มโนธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายยุทธศักดิ์  ผลกอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายยุทธศักดิ์ ผลกอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายกันต์ชย ธุลีจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุรพงษ์  สิทธิวงศ์ พนักงานราชการ

นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์
พนักงานราชการ

นายวสันต์  ตั้งฐานะสกุล นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

© Copyrights 2018. All rights reserved.