วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางกัญญาณัฐ  สมบัติธีระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวธัญพร ตรีมูรติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางรุ่งเรือง  รักษ์มณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางรุ่งเรือง รักษ์มณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปิยะนันท์  มโนธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปิยะนันท์ มโนธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายยุทธศักดิ์  ผลกอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายยุทธศักดิ์ ผลกอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายกันต์ชย  ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายกันต์ชย ธุลีจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุรพงษ์  สิทธิวงศ์ พนักงานราชการ

นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์
พนักงานราชการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.