ประการผลการจัดหาที่เรียนรอบ 2 ปีการศึกษา 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประการผลการจัดหาที่เรียนรอบ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 278 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.