ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปี 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปี 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
จำนวนการดู 117 ครั้ง

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. ประกาศทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ประจำปี 2563 จำนวน 1 ชุด

2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. บันทึกข้อความ.pdf 2. ประกาศ.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.