การส่งเอกสารการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

การส่งเอกสารการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563
เผยแพร่โดย กลุ่มบุคคล สพม.30
จำนวนการดู 109 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.