ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักเรียนระดับ ม.ปลาย ที่กำลังศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักเรียนระดับ ม.ปลาย ที่กำลังศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

วันที่ 5 มกราคม 2564
จำนวนการดู 518 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ให้แก่นักเรียนระดับ ม.ปลาย ที่กำลังศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

© Copyrights 2018. All rights reserved.