пї
รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 27 มกราคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 1457 ครั้ง

© Copyrights 2018. All rights reserved.