ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณงรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณงรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 และการใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่" (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนการดู 55 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.