การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ(ร่าง)ประมวลจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ(ร่าง)ประมวลจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนการดู 36 ครั้ง

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน ร่างประมวลจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลิงก์นี้

แบบรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างประมวลจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.