ประชาสัมพันธ์การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564
จำนวนการดู 59 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ

- ขอรับแบบฟอร์มการประมูลร้านค้าสวัสดิการฯ ที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
   ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.

- ยื่นซองประมูลราคา วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. 

- เปิดซองประมูลราคา วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. IMG_20210608_0002.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.