ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานนครูส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตยำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานนครูส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตยำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
จำนวนการดู 35 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานนครูส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตยำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. CCF_000380.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.