เลื่อนประกาศผลการพิจารณาคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

เลื่อนประกาศผลการพิจารณาคำขวัญจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
จำนวนการดู 36 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. รับที่_5719__ลว_20_กค_64__IMG_20210722_0001.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.