ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
จำนวนการดู 48 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

© Copyrights 2018. All rights reserved.