пї
ประกาศการแข่งขันงานส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู - นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประกาศการแข่งขันงานส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู - นักเรียน สังกัด สพม.ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564
เผยแพร่โดย สพม.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 7574 ครั้ง

© Copyrights 2018. All rights reserved.