ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565
จำนวนการดู 36 ครั้ง

ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี 2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. CCF_000258.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.