วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประกาศ ระเบียบ การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 1539 ครั้ง

© Copyrights 2018. All rights reserved.