วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 3

วันที่ 30 มกราคม 2563
จำนวนการดู 97 ครั้ง

ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการก่อการครู:ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ก่อการครู_รุ่นที่_3.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.