ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร การสร้างแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์และการบริหารโรงเรียนแบบผสมผสาน:หลักการหนึ่งโรงเรียนสองระบบ (Blended Learning School : One School Two Systems Approach) โดยใช้แพลต์ฟอร์มเป็นเครื่องมือ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอเชิญเข้าอบรม หลักสูตร การสร้างแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์และการบริหารโรงเรียนแบบผสมผสาน:หลักการหนึ่งโรงเรียนสองระบบ (Blended Learning School : One School Two Systems Approach) โดยใช้แพลต์ฟอร์มเป็นเครื่องมือ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนการดู 377 ครั้ง

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มและการใช้แพลตฟอร์มเพื่อเป็นเครื่องในการจัดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารการศึกษาศตวรรษที่ 21 ที่ทุกสถานศึกษาทุกระดับค้องพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ค่าลงทะเบียนคนละ 1900 บาท 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. อว..pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.