สพม.30 ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์แบบอัตนัยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถรับเกียรติบัตรได้ทันทีหลังจากที่ผ่านการทดสอบ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

สพม.30 ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์แบบอัตนัยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถรับเกียรติบัตรได้ทันทีหลังจากที่ผ่านการทดสอบ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 336 ครั้ง

สพม.30 ขอเชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์แบบอัตนัยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถรับเกียรติบัตรได้ทันทีหลังจากที่ผ่านการทดสอบ

คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบทดสอบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.