การให้ทุนการศึกษามุลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

การให้ทุนการศึกษามุลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563
จำนวนการดู 605 ครั้ง

การให้ทุนการศึกษามุลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563

© Copyrights 2018. All rights reserved.