ประกาศ ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 45 ประจำปี 2563 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประกาศ ระเบียบการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 45 ประจำปี 2563 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 1583 ครั้ง

© Copyrights 2018. All rights reserved.