ขอความร่วมมือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกองค์การบริหารสาวนจังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ขอความร่วมมือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกองค์การบริหารสาวนจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
จำนวนการดู 585 ครั้ง

ขอความร่วมมือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกองค์การบริหารสาวนจังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. ว3616.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.