ส่งสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 และ 24-28 พฤษภาคม 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ส่งสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 และ 24-28 พฤษภาคม 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564
จำนวนการดู 164 ครั้ง

ส่งสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 17-21 พ.ค. 2564 และ 24-28 พ.ค. 2564

© Copyrights 2018. All rights reserved.