ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครกิจกรรมประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยและภาษาถิ่น
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครกิจกรรมประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยและภาษาถิ่น

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 206 ครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครกิจกรรมประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" ด้วยภาษาไทยและภาษาถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. รับที่_4493_ลว_80664_20210615_0001.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.