ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ
จำนวนการดู 304 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
ซึ่งประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและยาแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดตั้งรางวัลขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. บันทึกข้อความ_1805_ลว_150664_20210615_0001.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.