สำนักงานพิณิชย์จังหวัดชัยภูมิ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.30   >

สำนักงานพิณิชย์จังหวัดชัยภูมิ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
จำนวนการดู 282 ครั้ง

สำนักงานพิณิชย์จังหวัดชัยภูมิ สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 4 มิถุนายน 2564

© Copyrights 2018. All rights reserved.